Menu

صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا در تاریخ 1392/12/06 با دریافت مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار (سبا) تاسیس و از مصادیق صندوقهای سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بورس اوراق بهادار محسوب و مطابق اساسنامه ارائه شده در این تارنما و مقررات اداره می شود . منظور از مقررات کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوقهای سرمایه گذاری است که توسط مراجع صلاحیت دار وضع شده است .  

رویه نحوه سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوق سهم آشنا
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان