Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.  

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود 

ردیف شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهاي سرمایه گذاري "صندوقهاي سرمایه گذاري غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل 70% از کل دارایی های صندوق
2 سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 %از اوراق منتشره ناشر
3 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار  اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
4 سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 30 %از کل داراییهاي صندوقحح
5 واحد های سرمایه گذاری"صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهاي صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد
6 سرمایه گذاري در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی ح از بورسها حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق
7 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوي مجاز سرمایه گذاري صندوق در سهام
9 سرمایهگذاري در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15% از کل دارایی های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان