Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.  

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود 

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و "واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداقل 70% از کل دارایی های صندوق
2. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
2,1. پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
2,2. پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3. سهام، حق تقدم سهام و "واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
4. سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 20% از کل دارایی های صندوق
5. سهام، حق تقدم سهام و "واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشز شده از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و "واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره ناشر
6. "واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
7. سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان